تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته


جهانی که هر انسانی تو اون خوش بخته


جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست


جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست


نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره

دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمی ذاره


همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن


تو روزنامه نمی خونی نهنگا خود کشی کردن


جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت


بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت


جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی


لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی


تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه


اگه با بردن اسمش گلوت پر می شه از سرمه


تصور کن جهانی رو که زندان توش یه افسانه س


تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس


کسی آقای عالم نیست برابر با همن مردم


دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم


بدون مرز و محدوده وطن ینی همه دنیا


تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا