بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس

ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بس

شاد و بی باک

با عشقی پاک

بر این آب و خاک

بپرم ز جهان

چو هُما به دل آسمان


تپش قلب پُر از اُمید من تپش زندگیه

دل من دیده ی من دنیای من همه تابندگیه

شور من..

چشمه ی…

نور من….


بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس

ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بس

شاد و بی باک

با عشقی پاک

بر این آب و خاک

بپرم ز جهان

چو هُما به دل آسمان..


تپش قلب پُر از اُمید من تپش زندگیه

دل من دیده ی من دنیای من همه تابندگیه

شور من

چشمه ی

نور من