به سراغ من اگر می آیید


پشت هیچستانم


پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است


که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه ی خاک


پشت هیچستان چتر خواهش باز است


تا نسیم عطشی در بن برگی بدود


زنگ باران به صدا می آید


آدم اینجا تنهاست


و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست


به سراغ من اگر می آیید


نرم و آهسته بیا یید


که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی


از : سهراب سپهری