شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی.


هر لحظه به دام دگری پابستی؛


گفتا؛ شیخا، هر آن‌چه گویی هستم،


آیا تو چنان‌که می‌نمایی هستی؟


(خیام)