دلیل نبودن اسم کوروش و دیگرشاهان هخامنشی در شاهنامه!


پس از فروپاشی هخامنشیان حکومت به دست بیگانگان سلوکی افتاد و حساب و دیوان به خط یونانی درآمد  و پس از نزدیک به صد سال از حکومت سلوکیان خط میخی کنار رفت و با روی کار امدن پارتیان هم خط یونانی توسط پادشاهان اشکانی مورد استفاده بود اواخر حکومت اشکانیان در عهد بلاش یکم اشک سی ام تازه خط بیگانه سلوکی کم کم کنار رفته و خط آرامی و پهلوی اشکانی جای ان را گرفت...

پس با این حساب حدود شش الی هفت قرن بعد از فروپاشی هخامنشیان (تا ساسانیان) دیگر نام شاهان هخامنشی و خط میخی از یاد رفتند و به ساسانیان نرسید این نام ها و ساسانیان را یارای خواندن خطوط میخی بجا مانده نبود و با دور گرفتن خط یونانی و ارامی و پهلوی در ایران دیگر کسی توان خواندن خط میخی هخامنشی در دل کوهها رانداشت تا به نام کوروش و داریوش و هخامنشیان پی ببرد.

تا اینکه همین دهه های گذشته خطوط میخی رمزگشایی شد و نام داریوش و کوروش و خشایارشا پدیدار شد.