بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید


در این عشق چو مردید همه روح پذیرید


بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید


کز این خاک برآیید سماوات بگیرید


بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید


که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید


یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان


چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید


بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا


بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید


بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید


چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید


خموشید خموشید خموشی دم مرگست


هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید