آ                                      یا اتاق من یک تابوت نبود؟


                              رختخوابم سردتر و تاریکتر از گور نبود؟


                 رختخوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت بخوابیدن میکرد -


                   چندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت هستم -


                             شبها بنظرم اتاقم کوچک میشد


              و مرا فشار میداد آیا در گور همین احساس را نمیکنند؟


                    آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟


                           اگرچه خون در بدن میایستد


    و بعد از یک شبانه روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن میکنند


             ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخن میروید -


          آیا احساسات و فکر هم بعد از ایستادن قلب از بین میروند


        و یا تا مدتی از باقیمانده خونی که در عروق کوچک هست


                        زندگی مبهمی را دنبال میکنند؟


                      حس مرگ خودش ترسناک است


              چه برسد به آنکه حس بکنند که مرده اند!


                 پیرهائی هستند که با لبخند میمیرند،


 مثل اینکه خواب بخواب میروند و یا پیه سوزی که خاموش میشود.


             اما یکنفر جوان قوی که ناگهان میمیرد


       و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ می جنگند


                آیا چه احساساتی خواهد کرد؟                            بوف کور


                     ((صادق هدایت))