دلا در عشق تو صد دفترستم


که صد دفتر ز کونین ازبرستم


منم آن بلبل گل ناشکفته


که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه


جفای دوست را خواهان ترستم


مو آن عودم میان آتشستان


که این نه آسمانها مجمرستم


شد از نیل غم و ماتم دلم خون


بچهره خوشتر از نیلوفرستم


درین آلاله در کویش چو گلخن


بداغ دل چو سوزان اخگرستم


نه زورستم که با دشمن ستیزم


نه بهر دوستان سیم و زرستم


ز دوران گرچه پر بی جام عیشم


ولی بی دوست خونین ساغرستم


چرم دایم درین مرز و درین کشت


که مرغ خوگر باغ و برستم


منم طاهر که از عشق نکویان


دلی لبریز خون اندر برستم


(بابا طاهر)