تو آن عهدی که با من بسته بودی ...

           مگر بهر شکستن بسته بودی...!

تو سنگین دل چرا از روز اول...

نگفتی دل به رفتن بسته بودی؟...


#ناشناس