این قافله عمر عجب میگذرد


دریاب دمی که با طرب میگذرد


ساقی غم فردای حریفان چه خوری


پیش آر پیاله را که شب میگذرد


(خیام)