گفته بودم بی تو می‌میرم ولی این بار نه


گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه


 

هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست


خو نمی‌گیرم به این تکرار طوطی‌وار، نه


 


تا که پا بندت شوم از خویش می‌رانی مرا


دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نهدل فروشی می‌کنی گویا گمان کردی که باز


با غرورم می‌خرم آن را در این بازار نهقصد رفتن کرده‌ای تا باز هم گویم بمان


بار دیگر می‌کنم خواهش ولی اصرار نه


 

گه مرا پس می‌زنی، گه باز پیشم می‌کشی


آنچه دستت داده‌ام نامش دل است، افسار نه


 

می‌روی اما خودت هم خوب می‌دانی عزیز


می‌کنی گاهی فراموشم ولی انکار نهسخت می‌گیری به من با این همه از دست تو


می‌شوم دلگیر شاید نازنین، بیزار نه