این برگ‌های زرد

به خاطر پاییز نیست که از شاخه می‌افتند

قرار است تو از این کوچه بگذری

و آن‌ها پیشی می‌گیرند از یک‌دیگر 

برای فرش کردنِ مسیرت...

گنجشک‌ها از روی عادت نمی‌خوانند،                                      

سرودی دسته‌جمعی را تمرین می‌کنند

برای خوش‌آمد گفتن به تو...


باران برای تو می‌بارد

و رنگین‌کمان 

ـ ایستاده بر پنجه‌ی پاهایش ـ

سرک کشیده از پسِ کوه

تا رسیدن تو را تماشا کند.

 

نسیم هم مُدام می‌رود و بازمی‌گردد                                      

با رؤیای گذر از درزِ روسری 

و دزدیدن عطرِ موهایت!

زمین و عقربه‌ی ساعت‌ها 

برای تو می‌گردند

و من

به دورِ تو...

 

"یغما گلرویی"