گر تن بدهی ... دل ندهی کار خراب است

چون خوردن نوشابه که در جام شراب است

گر دل بدهی ... تن ندهی باز خراب است

این بار نه جام است و نه نوشابه ... سراب است

اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند

چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است

تن را بدهی ... دل ندهی فرق ندارد

یک آیه بخوانند ... گناه تو ثواب است

ای کاش که دلقک شده بودم و نه شاعر… 

در کشور من ارزش انسان به نقاب است