این منم تنها و حیران، نیمه شب

کرده‌ام هم‌راز خود مهتاب را


گویم امشب بینم آن گل را به خواب؟

من مگر در خواب بینم خواب را..


((فریدون مشیری))