این مرد خود پرست 


این دیو، این رها شده از بند


 

مست مست


استاده روبه روی من و

خیره در منست


 


گفتم به خویشتن


آیا توان رستنم از این نگاه هست؟


مشتی زدم به سینه او،


ناگهان دریغ


آئینه تمام قد روبه رو شکست.