گویند که انگلیس با روس

کرده است عهدی تازه امسالکاندر پلتیک هم در ایران

زین پس نکند هیچ اهمال


افسوس که کافیان این ملک

بنشسته و فارغند از این حالکز صلح میان گربه و موش

بر باد رود دکان بقال