تا تو با منی، زمانه با من است

بخت و کام ِ جاودانه با من است


تو بهار ِدلکشی و من چو باد

شور و شوق ِ صد جوانه با من است

یاد ِ دلنشین ات، ای امید ِ جان

هر کجا روم، روانه با من است


ناز ِ نوشخند ِصبح اگر توراست

شور ِ گریه یِ شبانه با من است


برگ ِعیش و جاه و چنگ اگرچه نیست

رقص و مستی و ترانه با من است


گفتمش مراد ِمن، به خنده گفت

لابه از تو، بهانه با من است


گفتمش که من آن سمند ِ سرکشم

خنده زد که تازیانه با من است


خواب ِ نازت ای پری ز سر پرید

شب خوش ات که شب فسانه با من است